Home | Sitemap | Contact | | |
Berghond van de Maremmen / Maremmano Abruzzese

Go to the English version
 

FAQ's; veel gestelde vragen


Op deze pagina vindt u een aantal vragen die mij in de loop der tijd vaak gesteld zijn:
Kan een Maremma goed met kinderen overweg?
Over het algemeen kan gezegd worden, dat een Maremma redelijk goed met kinderen overweg kan, MITS uw kinderen zich gedragen. Een hond (en dus ook een Maremma) zal niet alles zomaar tolereren van een kind. U dient er derhalve zelf op toe te zien, dat uw kind(eren) zich gedragen als ze in de buurt van een hond zijn.
Behalve de hond moet u dus ook uw kinderen opvoeden en ze VERBIEDEN:
 • het eten van de hond af te pakken of
 • er mee voor z'n neus te gaan staan zwaaien of
 • uit zijn voerbak te willen mee-eten
 • in z'n ogen te prikken,
 • aan z'n oren of z'n staart te trekken,
 • aan z'n haren te trekken,
 • hem in de hoek te drijven en toch te willen aaien,
 • hem te laten schrikken als hij ligt te slapen,
 • gillend op hem af komen stormen,
 • een eventuele grom niet met het gespin van een kat te verwarren.
Als ze dat allemaal onder de knie hebben en geleerd hebben hoe ze goed met een hond om moeten gaan, dan zullen het onafscheidelijke maatjes worden.

Kan een Maremma goed met katten en andere huisdieren overweg?
Ja. Maar de vraag is of uw kat (of ander huisdier) met honden overweg kan! Als uw kat niet aan honden gewend is en meteen uithaalt, zodra uw pup nieuwsgierig komt snuffelen, dan hebt u kans dat deze slechte ervaring de verdere verhouding tussen hond en kat bepaalt. Als ze van jongs af aan aan elkaar kunnen wennen, zal het geen probleem zijn.

Hoe maak ik mijn pup zindelijk?
Zeer waarschijnlijk is uw pup al zindelijk als u hem krijgt. Maremma zijn van nature erg schoon op zichzelf. Als ze kunnen zullen ze hun behoefte zo ver mogelijk van het nest/huis doen.
Mocht er toch een ongelukje in huis plaatsvinden haal dan NOOIT z’n snuit door de plas of hoop. Dat zijn echt bakerpraatjes en grenst aan dierenmishandeling. Hij heeft het gewoon nog niet begrepen. Als u de pup alleen heeft gelaten en bij thuiskomst vindt u toch een ongelukje, bestraf de pup dan niet. Voor de pup is er geen verband tussen de straf en z’n behoefte, maar tussen de straf en uw thuiskomst. Voor de pup wordt het al gauw “als baasje thuiskomt is niet leuk, want dan krijg ik op m’n kop”.
Meestal moet de pup plassen/poepen na het eten en na het slapen. Loopt hij met z’n neus over de grond te snuffelen dan is de kans groot dat hij moet. Zet hem zo snel mogelijk buiten en beloon hem uitbundig als hij inderdaad iets doet. ’s Morgens zal misschien nog het moeilijkst zijn, omdat de pup fysiek nog niet in staat is z’n behoefte op te houden. Probeer hem ’s avonds zo laat mogelijk uit te laten en laat hem ’s morgens meteen naar buiten gaan. Mocht u toch iedere keer te laat zijn, dan kunt u proberen om met een krant het plasje op te vegen en de krant geleidelijk aan richting deur te schuiven. De pup zal meestal zoveel mogelijk daar plassen, waar het al naar plas ruikt, de krant dus, en wordt op deze manier als het ware vanzelf naar de deur gewezen. Verder is geduld in deze ook een schone zaak; volhouden en niet boos worden. Honden doen het niet met opzet om u te pesten!

Blaft een Maremma veel?
Alleen als hij iets ziet of iets hoort. En dat is meestel vaker dan u of de buren op prijs stellen.

Graaft een Maremma wel eens een kuil in de tuin?
Ja, zeker als het warm weer is, want in zo'n kuil is het lekker koel. En om een lekker bot voor later te bewaren. U doet er het beste aan uw hond in ieder geval één plaats te laten waar een kuil is toegestaan. Als u niet wilt dat er ergens anders ook kuilen gegraven worden, moet u de hond geen botten geven om te begraven en zorgen, dat hij niet kan graven, door tegels te leggen of dat gedeelte van de tuin af te schermen.

Verhaart een Maremma veel?
Een Maremma verhaart twee keer per jaar. Zeker als de hond veel buiten is, zal hij een dikke ondervacht krijgen, die hij in de lente verliest. Hoe dikker de ondervacht, hoe meer een Maremma verhaart.

Kan een Maremma goed gehoorzamen?
Een Maremma heeft, als alle andere honden, twee oren en daarmee kan hij uitstekend horen! U hoeft dus niet te schreeuwen om uw commando's kenbaar te maken. De vraag is alleen of een Maremma uw commando's wil horen. Een Maremma kan erg eigenwijs zijn en als hij het nut van uw commando's niet inziet, zal hij ze niet opvolgen.
Een Maremma is er eeuwenlang op gefokt om geheel zelfstandig, volgens eigen inzichten de schaapskuddes te bewaken en te beschermen. Deze zelfstandigheid heeft tot resultaat gehad, dat vooral het commando 'HIER' problemen kan opleveren, omdat dat er niet op zit. (Een Maremma behoort bij zijn kudde te blijven en niet iets achterna te lopen of zijn beschermelingen in de steek te laten!) Het commando 'zit' of 'af', zeker indien gevolgd door een beloning in de vorm van een stukje worst of kaas, hoeft niet veel problemen op te leveren. Maar het komen op bevel, zeker op die momenten dat de hond vindt, dat hij wel wat beters te doen heeft, is één van de moeilijkste dingen om een Maremma bij te brengen en zal, als het lukt alleen slagen met heel veel geduld.

Hoeveel Maremma zijn er in Nederland?
De Maremma is een zeldzaam ras in Nederland en te hopen is, dat dit zo blijft. Het aantal Maremma's is al jaren ongeveer hetzelfde. Ik schat dat er ongeveer een stuk 100 zijn. Ook in ons omringende vragen is het aantal Maremma's gering. Alleen in Italië zijn er uiteraard veel meer, hoewel de aantallen van weleer niet meer gehaald worden. Zie ook: aantal pups in Italië.

Kan een Maremma goed tegen alleen zijn?
Ja, behalve als hij 5 dagen in de week alleen thuis zit en u alleen in het weekend tijd voor hem heeft. Een Maremma heeft, als iedere andere hond natuurlijk wel aandacht nodig.

Maakt een Maremma veel kapot?
Zeker als pup en jonge hond, maar soms ook nog op latere leeftijd, wil een Maremma graag iets hebben om op de knagen of aan te kluiven. Hij heeft daarbij een voorkeur voor datgene, wat u eigenlijk liever niet hebt, bijvoorbeeld een paar nieuwe schoenen, een stoelpoot of een stuk tapijt. Vaak heeft het te maken met het wisselen van de tanden. Geef de hond daarom iets waar hij wel op mag kauwen, bijvoorbeeld speciale kauwbotten of touwen.

Is een Maremma speels?
Ja. Een Maremma houdt van spelen, zeker met andere honden. Echter het onafgebroken achter een bal aanrennen of het apporteren van stokken hoort daar niet bij.


Frequently Asked Questions

Is a Maremma good with children??
In general a Maremma is good with children. That is IF your children behave! A dog (and also a Maremma) will not tolerate everything from a child. So YOU have to take care that your child behaves and does not:
 • take the food away from your dog,
 • dangle his food in front of your dog,
 • want to eat from the same bowl,
 • poke his eyes,
 • pull his ears or his tail,
 • pull his hair,
 • put him in a corner and insist on stroking your dog,
 • startle him when he is asleep,
 • rush forward yelling,
 • mistake the sound like a cat purring for a growl.
When your children have learned all that, they will become inseparable.

Is a Maremma good with cats and/or other pets?
Yes. But the question should rather be, whether you cat (or other pet) is good with dogs! When your cat is not used to dogs and gets furious the minute a curious puppy comes to investigate, chances are that this first encounter is a bad experience for the dog. This bad experience will then influence the future relationship between your dog and your cat(s). When at an early age experience is positive, problems will be minimum.

How can I get a puppy to be house-trained?
Very likely your puppy will already be house-trained when you get him. A Maremma is by nature a very clean dog. When they can, they will go as far away as possible to relieve themselves. When a so called accident does happen NEVER ever put his nose in it.  That's old wives tales and leads to maltreatment of an animal; he just hasn't understood what is asked of him. When you've left the puppy on its own and you find something messy when you get back, don't punish the puppy. For the puppy there is no relation between what he did and his punishment, but he will connect the punishment with your homecoming. So for him it means 'when my master is coming home, be careful, because you get told off'.
Usually a puppy has to pee/relieve himself after eating and after sleeping. When he is sniffing with his nose over the floor, big chance he has to go. Put him outside as fast as possible and reward him when he indeed relieves himself. Probably the most difficult time will be in the morning, because a puppy is physically not yet capable of holding his water. Try to walk him as late as possible in the evening and put him outside in the morning as early as possible. When you are too late every time, you can try taking up the puddle with a newspaper and absorbe the smell and move the paper gradually towards the door. The paper will have a nice smell for the puppy and he will relieve himself on the paper again. In this way you will lead him to the door automatically so he get the idea where he needs to go. Furthermore patience is a great virtue; keep on going and don't get angry. The puppy isn't doing it on purpose in order to tease you.

Does a Maremma bark a lot?
Only when he sees or hears something unusual. And usually that's more often than you or your neighbours appreciate.
 
Does a Maremma dig holes in the garden??
Yes, especially when the weather is hot, because a hole is nice and cool. And of course also to burry a nice bone. You best allow your dog at least one place to dig holes. When you do not want the dog to dig holes in an other location, then don't give the dog bones, or prevent the dog from digging, by paving the garden or some other protection.

Does a Maremma moult?
A Maremma moults twice a year. Especially when the dog is outside a lot, he will get a very thick undercoat that he will shed in spring. The thicker the undercoat, the more a Maremma will moult.

Can a Maremma be obedient?
A Maremma has, as all other dogs, two ears, so he can hear you very well. You do not need to shout to make yourself heard. Question is whether your Maremma really wants to hear you. A Maremma can be very stubborn and headstrong, and when you do not make sense, he will not obey.
A Maremma was bred for centuries to guard and protect the flock independently and to act according to his own resources. This independent behaviour results in the fact that you will have problems to make a Maremma come to you when asked. (A Maremma should stay with the herd, not follow someone or something and leave whatever he was guarding!) 'Sit' or 'down', especially when a reward follows by some cheese or liverbait, should not be a problem. But to come when ordered, expecially when the dog thinks he has better things to do, is one of the most difficult things to teach a Maremma. You can and will only be succesful if you have a lot of patience.
 
How many Maremma are there in Holland??
The Maremma are a rare breed in the Netherlands. Fortunately the number stays about the same: approximately about 100 dogs. In surrounding countries the breed isn't very well known either. Of course in Italië there are many more Maremma, but the numbers are not what they used to be. See: number of puppies in Holland or number of puppies in Italy.

Can a Maremma be left on its own at home?
Yes, except when you expect him to be alone for 5 days a week, 8 hours a day and you can only find the time at the weekends. A Maremma needs your attention, just as every other dog does.

Does a Maremma chew on things?
Especially as a puppy, but also when growing up or at an adult age a Maremma likes to have something to chew on. He prefers the things you don't want him to chew, e.g. your new shoes, a table-leg or some piece of carpet. It often has to do with changing teeth. My advise is to give the dog something he may and can chew, such as special bones or toy ropes.

Is a Maremma playful?
Yes. A Maremma loves to play, especially with other dogs. But to run after balls and things ceaselessly is not one of his things.
Home | Contact | Copyrightdesign: Template Shaker
Copyright © 2017, Parcodaini. All rights reserved