Home | Sitemap | Contact | | |
Berghond van de Maremmen / Maremmano AbruzzeseKoopovereenkomst

Alle pups worden verkocht met een koopovereenkomst, die wij u graag op aanvraag toesturen.

In de Hondenwereld december 2011 verscheen onderstaand artikel over het nut van een koopcontract. Het artikel is geschreven door Mw. Anne-Greet Bonefaas.

Zwart op Wit
Iedere fokker wordt ermee geconfronteerd, enthousiaste pupkopers die zich vertederd buigen over een nest jonge hondjes en het liefste onmiddellijk zo’n kleintje mee naar huis nemen. Ondanks dat in de media een beeld wordt opgeroepen van fokkers die, slechts gedreven door financieel gewin, zo snel mogelijk, zo veel mogelijk pups verkopen ligt de werkelijkheid in zeer veel gevallen anders.
Veel fokkers voelen nog schroom om hun pupkopers te confronteren met een koopcontract. De verzakelijking van een emotionele gebeurtenis, zoals de aan‐ en verkoop van een pup, ervaren ze als 'not‐done'. En toch is dit een misvatting. Niet alleen de fokker beschermt zijn aansprakelijkheden door het afsluiten van een koopovereenkomst ook de rechten van de pupkoper worden in een dergelijk contract vastgelegd.
Uitgangspunt van het Nederlandse Verbintenissenrecht is de contractsvrijheid van partijen, dat wil zeggen dat partijen onderling overeen kunnen komen wat zij willen behoudens bepalingen van dwingend recht. Volgens Nederlands recht is een hond een zaak en daaraan is een wettelijke garantie termijn verbonden. Volgens de wet heeft de koper recht op een deugdelijk product en een product is niet deugdelijk indien het niet voldoet aan de redelijke verwachtingen.
Daarom is het van belang dat de koper zich bewust is van de problemen die zich voor doen binnen het ras van zijn keuze en realistische verwachtingen heeft van de hond die hij koopt.
Een koopcontract verdeelt de rechten en plichten van de partijen over en weer. Het is verstandig als de fokker in het contract onder meer op neemt welke maatregelen hij heeft genomen bij zijn fokdier met betrekking tot de gezondheid en ter voorkoming van erfelijke gebreken en/of afwijkingen bij de nakomelingen. Goed uitgangspunt is het Verenigingsfokreglement van de Rasvereniging waarin de voor het specifieke ras geldende vereisten inzake gezondheid vermeld staan.
Van de pupkoper mag echter ook wel het een en ander verwacht worden. Daarom is het raadzaam om in de overeenkomst op te nemen welke gebreken er volgens het Verenigingsfokreglement binnen de populatie bestaan. Daarmee wordt de pupkoper geïnformeerd en kan hij desgewenst aan de fokker of rasvereniging in kwestie nadere toelichting vragen.
Veel fokkers geven aan hun pupkopers ook een informatiemap mee waarin instructies en tips staan over de opvoeding van pups in het algemeen en van het specifieke ras in het bijzonder. Een fokker zou er voor kunnen kiezen een dergelijk geschrift onlosmakelijk onderdeel te laten uitmaken van het koopcontract dan wel in de overeenkomst te vermelden dat iets dergelijks aan de pupkopers is verstrekt.
Ook de prijs van een pup is van invloed. Op het moment dat een fokker zijn pups verkoopt voor prijzen die niet markt‐conform zijn, schept een hogere pupprijs hogere verwachtingen bij de pupkoper met betrekking tot gezondheid, prestaties etc.
Een koopcontract blijft in de meeste gevallen gewoon in de la liggen en als zich problemen voordoen bij een verkochte hond verdient het verreweg de voorkeur in overleg de kwestie op te lossen.
Mochten zich toch geschillen voordoen, en niets menselijks is ons vreemd, is het van belang om als fokker aan te kunnen tonen dat zorgvuldigheid is betracht. Zowel met betrekking tot de keuze van de
fokdieren als de wijze waarop eventuele problemen met de gefokte pup en de pupkoper worden opgelost.
Een koopcontract is geen eenvoudige materie en het verdient de voorkeur om aanstaande pupkopers in een vroeg stadium de overeenkomst mee naar huis te geven zodat zij deze op hun gemak kunnen doorlezen en eventuele vragen in alle rust kunnen stellen. Op het moment dat de daadwerkelijke koop dan tot stand komt is het ondertekenen van het contract alleen nog maar een formaliteit en kan de gebeurtenis zijn wat hij behoort te zijn: Feestelijk


Home | Contact | Copyrightdesign: Template Shaker
Copyright © 2018, Parcodaini. All rights reserved